Vedtægter for Årøsund Bådelaug

 

 

 

§        1.             FORENINGENS NAVN
                  
er ÅRØSUND BÅDELAUG. Dens hjemsted er Haderslev kommune.§        2.             FORENINGENS FORMÅL

                                At fremme interessen for sejlsport og sikkerheden til søs.

                                At arrangere klubaktiviteter.

                                At sikre medlemmer bedst mulige vilkår for udøvelse af sejlsport og lystsejlads.

                            

 

 

§        3.             FORENINGEN ER MEDLEM
                 
af Dansk Sejlunion og DGI under Danmarks Idræts Forbund, og som sådan er foreningen undergivet dennes love og
                  bestemmelser.

 

                                  

 

§        4.             OPTAGELSE AF MEDLEMMER

                                Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 21 år.

 

                                Som medlem af ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 1 år til 20 år, der ønsker at modtage
                                elementær og videregående undervisning og deltage i vedligeholdende træning i sejlads og/eller svømning.

                                
Optagelse af umyndige som medlemmer i ungdomsafdelingen kræver skriftlig samtykke fra forældre/værge.

                                
Medlemmer af ungdomsafdelingen skal, for at få Bådelaugets tilladelse til selvstændig sejlads og som gast, have opnået
                                og bevist svømmefærdighed (mindst 200m)
ved Bådelaugets eller egen foranstaltning.

                               
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvor det afgøres ved simpel stemmeflertal.
                               Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.
 

 

 

 

§        5.             KONTINGENT
                 
Foreningens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
                  Kontingentet opkræves forud og følger kalenderåret.
 

 

 

§        6.             UDMELDELSE – EKSKLUSION
                 
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel til den 1. januar, og
                  at det pågældende medlem ikke er i kontingentrestance.

                 
Når et medlem er kommet i kontingentrestance, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere
                  vedkommende.

                         Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance kan optages som nyt medlem af foreningen, før vedkommende har betalt

                         sin gæld til foreningen.

                  
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Bestyrelsens beslutning herom
                  kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusion. Vedkommende medlem skal – inden
                  bestyrelsen træffer sin afgørelse – have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan fordre spørgsmålet om eksklusion
                  afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling.

                 
I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få
                  meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsam- lingen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til
                  at forsvare sig.

                 
Spørgsmål om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

                 
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion, samt genoptagelse af ekskluderet medlem, kræver samme majoritet
                  som foreskrevet til ændring af foreningens love,
jf. § 15.

                 
Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent eller andre medlemsydelser.

 

 

 

§        7.             ORDINÆR GENERALFORSAMLING
                  Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle
                  foreningens anliggender.

                 
De ordinære generalforsamlinger, der afholdes hvert år i november måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel
                  ved skriftlig eller e-mail meddelelse til medlemmerne. Medlemmer er selv ansvarlige for at foreningen har modtaget
                  en gyldig e-mail adresse.
                  Dagsordenen kan rekvireres hos et bestyrelsesmedlem senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
                 
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage
                  før generalforsamlingens afholdelse.

                  
Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år, og har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før
                  generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

                
Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen. 

 

 

                            

§        8.             DAGSORDEN

                                Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.      Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt forelæggelse af budget.

4.      Behandling af eventuelle indkomne forslag.

5.      Fastsættelse af kontingent.

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer: - valgperiode 2 år –
a. Formanden vælges i lige år.
b. Kasserer og sekretær vælges i ulige år.
c. Et bestyrelsesmedlem vælges i lige år
d. 2 bestyrelsessuppleanter – valgperiode 1 år -
e. 2 revisorer – valgperiode 1 år -
f.  1 revisorsuppleant – valgperiode 1 år -

7.      Eventuelt.

 

 

 

§        9.             EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
                 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal  indkaldes, når mindst 1/3 af de
                  stemmeberettigede medlemmer skriftlig indgiver begæring herom til bestyrelsen.

                  
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest én måned efter, at begæringen er fremsat overfor
                  bestyrelsen, med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåden og udsendelse af
                  dagsorden gælder bestemmelser
ne i § 7, stk. 2.

 

 

                            

§        10.           GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V.
                 
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

                 
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, dog jf. § 4, 6, 7, 15 og 16. Dirigenten bestemmer
                  afstemningsmåden. Dog skal, på begæring af ét stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom
                  alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftlig.

                 
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang
                  dirigenten bestemmer. Protokollen under
skrives af dirigenten.

                  
Har en generalforsamling ikke truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

 

 

§        11.           BESTYRELSEN – VALG

                                Foreningen tegnes af bestyrelsen, der er den daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.


                                De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.

                                
Bestyrelsen består af 4 medlemmer, en formand, en kasserer, en sekretær, samt et bestyrelsesmedlem.

                                
Formand, kasserer og sekretær vælges ved særlig afstemning. Genvalg kan finde sted.

                                
Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

 

 

                            

§        12.           KONSTITUERING – TEGNINGSRET
                  
Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest 14 dage – efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde
                  med en næstformand.
                 
Listevalg kan ikke finde sted.
                 
Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.

                 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

                 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller
                  næstformanden, er til stede, dog jf. §  6 ved eksklusion.

                 
I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

                 
I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

                  
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

 

 

                            

§        13.           REGNSKAB

                                Foreningens regnskabsår er 1. oktober til 30. september
                                
Bestyrelsen skal inden den 15. oktober afgive driftsregnskabet for det foreliggende år og status pr. 30. september
                                til revisorerne.

                                
Driftsregnskabet og status forelægges, forsynet med påtegning af revisorerne, den ordinære generalforsamling til
                                godkendelse. Driftsregnskabet og status kan rekvireres hos foreningens kasserer senest 8 dage før generalfor-
                                samlingens afholdelse.
 

 

 

 

§        14.           REVISION
                 
På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen 2 kritiske revisorer og en revisorsuppleant.

                 
Revisorerne skal hvert år i oktober/november gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.

                 
Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.

                 
Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskabet og beholdninger

 

 

 

§        15.           VEDTÆGTSÆNDRINGER
                  
Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

 

                            

§        16.           FORENINGENS OPLØSNING
                 
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i det øjemed særlig indkaldt ekstraordinær general-
                  forsamling.

                 
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½  af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til
                  forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en general-
                  forsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte
                  stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der måtte være til stede.

                 
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue,
                  herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpel stemmerflertal her er tilstrækkeligt.

                 
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold gives til den klub / forening, der vil føre sejl- og
                 motorbådsinteresser videre i området.
Nærværende vedtægter afløser vedtægter af 4. december 2011.

 

 

Årøsund, den 16. januar 2016

 

                  sign.                                                                           sign.

 

 

 

 

           Otto Herbst                                                                   Torben Holt

            Formand                                                                         Dirigent

Årøsund Bådelaug | Færgevej106, Årøsund | 6100 Haderslev | baadelaug@aarosund.dk